ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Walne Zgromadzenie Członków ŁSM w Łomży

walne_smallZarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży uprzejmie informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w Łomży odbędą się w dniach:

I część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie Osiedli: „Centrum” i „Jantar” – 22.05.2019r. o godz. 1400,

II część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie Osiedli: „Górka Zawadzka” i „Konstytucji” – 23.05.2019r. o godz. 1400

w sali widowiskowej Centrum Kultury przy ul. Sadowej 12 A w Łomży (wejście od ul. Polowej).

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej dwóch asesorów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 4. Wybór komisji:
 • mandatowo – skrutacyjnej,
 • wyborczej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołów z dwóch części obrad Walnego Zgromadzenia Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży z 2018r.
 2. Wybór członków Rady Nadzorczej ŁSM w Łomży.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży za 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży za rok sprawozdawczy 2018 łącznie z bilansem i załącznikami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z działalności gospodarczej Spółdzielni.
 7. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni.
 8. Uchwalenie kierunków działalności Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży na lata 2019/2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego o pow. 83,50 m2 w budynku biurowo – usługowym przy ul. Al. Legionów 7 ABC w Łomży wraz z udziałem w nieruchomości. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego o pow. 135,30 m2 w budynku biurowo – usługowym przy ul. Al. Legionów 7 ABC w Łomży wraz z udziałem w nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd ŁSM w Łomży

 

Ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków zapoznać się mogą członkowie Spółdzielni w biurze Zarządu ŁSM w Łomży, Al. Legionów 7b, pokój nr 15, od dnia 08.05.2019r. w godzinach od 800 do 1500.

UWAGA!

Mandaty na Walnym Zgromadzeniu wydawane będą członkom za okazaniem dokumentu tożsamości.

Zasady i termin składania pełnomocnictwa określone zostały w § 62 ust.2 Statutu ŁSM  w Łomży. Statut dostępny jest na stronie internetowej www.lsmlomza.pl oraz w biurze Zarządu i w Administracjach Osiedli.


dodano dnia: 26-04-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631