Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

  • remont pokrycia dachów, remont kominów oraz docieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Władysława Reymonta 7, Juliusza Słowackiego 1 oraz Spółdzielczej 29,
  • docieplenie stropu nad garażem podziemnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Reymonta 5A,
  • malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Reymonta 5A.

Termin składania ofert – do 08.05.2024 r. do godz. 1000

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży przy Al. Legionów 7 B w Łomży, pokój nr 1 (sekretariat), w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg nr 2/2024. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu  08.05.2024 r. godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 (świetlica).

Bliższych informacji udzielają:  

Bogdan Zarembatel. 506 230 470branża budowlana
inż. arch. Emilia Karwowskatel. 662 051 699koordynator