ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu przy ul. Reymonta 7A w Łomży. Termin składania ofert – 23.10.2018 r. do godz. 1100.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – Aleja Legionów 7B, 18 – 400 Łomża, w sekretariacie (pokój nr 1), w zaklejonych kopertach/paczkach z adnotacją „Budowa budynku wielorodzinnego Reymonta 7A. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Dokumentację projektową w formie elektronicznej zainteresowani oferenci mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 6. Informacje o przetargu i przedmiary robót zamieszczono na stronie internetowej spółdzielni – www.lsmlomza.pl . Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 23.10.2018 r. o godz. 1115 w siedzibie ŁSM w Łomży, pokój nr 10 (świetlica). Dodatkowe informacje można uzyskać : branża budowlana i drogowa – tel. 86 215 26 37, branża sanitarna – tel. 86 215 26 60 i branża elektryczna – tel. 86 215 26 77.

Dokumenty do pobrania

dodano dnia: 26-09-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631