Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Użytkowanie okapu kuchennego

Okapy kuchenne mogą być stosowane jedynie w budynkach do tego przystosowanych – wyposażonych w dodatkowy kanał wentylacyjny znajdujący się w pomieszczeniu kuchennym.

Zgodnie z Polską Normą – Wentylacja w budynkach mieszkalnych PN-83/B-03430 :

Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do maksymalnie 120 m3/h. Taką też wydajność powinny mieć instalowane okapy w Państwa mieszkaniach. W przypadku zainstalowania okapu o większych wydajnościach (dochodzących do kilkuset m3/h) i niedopuszczaniu powietrza w ilości co najmniej równej jego wydatku nastąpi zjawisko zasysania powietrza przez sąsiedni kanał wentylacyjny.

Niedopuszczalne jest instalowanie okapów w budynkach ze zbiorczym przewodem wentylacyjnym – zakłócają pracę wentylacji w całym pionie i są niezgodne z prawem :

  • DzU nr 74 poz. 836 par. 1 ust 1 pkt 4 – sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali , do których przylegają te przewody i kanały.
  • DzU Nr 75 poz. 690 par. 150 ust 8- instalowanie w pomieszczeniu urządzenia w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji

Można natomiast stosować pochłaniacz , który absorbuje na swojej powierzchni tłuszcze i zapachy, powietrze po przefiltrowaniu (jest jego znaczna ilość) zostaje zawrócone do pomieszczenia a wentylacja grawitacyjna na bieżąco odprowadza zużyte powietrze. Pochłaniacza nie wolno podłączać do kratki wywiewnej.