ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży  ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

– utwardzenie terenu pomiędzy budynkami przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5 a 7 w Łomży

Termin składania ofert upływa w dniu 19.08. 2019 roku do godz. 10:00.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – Al. Legionów 7B,  w sekretariacie, pokój nr 1, w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg nr 6/2019. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zainteresowani oferenci mogą  pobrać ze strony internetowej ŁSM:

Dokumenty do pobrania [*.zip] – kliknij

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi  w dniu 19.08. 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie ŁSM, pokój nr 10 /świetlica/.

Bliższych informacji udzielają: Jan Rybakiewicz, tel. 86 215 26 30 i Zbigniew Dziemiński, tel. 86 215 26 97.

dodano dnia: 08-08-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631