ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

  • rozbudowę wiatrołapów i docieplenie ściany od strony wiatrołapów budynku przy ul. B. Prusa 2,
  • remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach budynków przy ul. Moniuszki 10 i Piękna 16 w Łomży.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.06. 2021 roku do godz. 1000.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – Al. Legionów 7B, w sekretariacie, pokój nr 1, w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg nr 4/2021. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 22.04. 2021 r. o godz. 1015 w siedzibie ŁSM, pokój nr 10 /świetlica/.

Bliższych informacji udzielają:

  • Jacek Gutowski – budynek Piękna 16 – tel. 86 215 26 58,
  • inż. Emilia Karwowska – budynki B. Prusa 2 i Moniuszki 10 – tel. 86 215 26 65.

Dokumenty przetargowe do pobrania (*.zip)

dodano dnia: 10-06-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631