ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Art. 12, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO):

  1. Administratorem danych osobowych członków i osób nie będących członkami, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w zasobach spółdzielni, jest Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży z siedzibą przy Al. Legionów 7B, w Łomży (kod pocztowy: 18-400), tel.: 86 216-52-66;  adres e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 86 2152664, e-mail:  krystyna.wysocka@lsmlomza.pl
  3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest: prawidłowa realizacja celu Spółdzielni Mieszkaniowej, wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, poprzez zapewnienie prawidłowej eksploatacji, rozliczenia kosztów i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy taka zgoda była wyrażona) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane tylko podmiotom z którymi spółdzielnia zawiera umowy w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania i kontaktu z członkami i nie członkami, prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminach (np. firmy rozliczające dostarczane media) oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Dane osobowe członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami(właścicieli lokali spółdzielczych) są zbierane i przetwarzane przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową w Łomży w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa tj. ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Statutu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, lub dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zebrano, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

dodano dnia: 25-05-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631